PRAVOPIS SRPSKOG JEZIKA

Vidi prethodnu temu Vidi sljedeću temu Go down

PRAVOPIS SRPSKOG JEZIKA

Komentar  Admin on Wed Aug 18, 2010 3:11 pmVELIKA I MALA SLOVA

Velikim početnim slovima se pišu vlastita imena, i to:

a) lična imena i prezimena: Milorad, Zdravko, Suvajdžić, Jovanović;

b) nadimci i atributi ako se sami upotrebljavaju ili su srasli s imenom i postali njegov sastavni deo: Miša, Goca, Jovan Jovanović Zmaj, Dušan Silni, Ričard Lavljeg Srca, Petar Veliki;

c) imena božanstava: Jupiter, Afrodita, Zevs, Apolon;

č) imena životinja i građevina: Šarac, Jablan, Vučko, Sava centar, Krivi toranj u Pizi;

ć) imena pripadnika naroda: Srbin, Crnogorac, Mađar, Grk;

d) imena stanovnika gradova, krajeva, zemalja, država, kontinenata: Novosađanin, Piroćanac, Nišlija, Bačvanin, Jugosloven, Evropljanin, Australijanac;

đ) imena nebeskih tela: Sunce, Zemlja, Mesec, Kumova slama, Mars, Venera;

e) imena kontinenata, država, naseljenih krajeva i mesta (sve reči u njima osim veznika i priloga): Evropa, Srbija, Crna Gora, Horveška, Mačva, Dalmacija, Lika, Beograd, Tršić, Novi Sad, Bosna i Hercegovina, Brod na Kupi, Južna Amerika, Dvor na Uni;

f) imena mora, reka, jezera, planina i druga geografska imena: Dunav, Palić, Kopaonik, Morava, Jadransko more, Fruška gora, Plitvička jezera, Balkansko poluostrvo; ako se sastoje iz više reči, pišu se velikim početnim slovom samo prve reči, a druge samo ako su vlastite imenice: Južna Morava, Beli Drim.

g) imena ulica i trgova: Studentski Trg, Železnička ulica, Beogradska ulica; ako se sastoje iz više reči samo se prva reč piše velikim slovom a ostale malim slovom izuzev vlastitih imena: Bulevar Nikole Tesle, Ulica Petra Petrovića Njegoša;

h) imena praznika: Božić, Uskrs, Bajram, Đurđevdan, Nova godina, Prvi maj;

i) nazivi ustanova, preduzeća, društava: Matica srpska, Osnovna škola "Mladost", Vojvođanska banka, Beogradsko dramsko pozorište, Sportsko društvo "Partizan", Medicinski fakultet u Beogradu, Organizacija ujedinjenih nacija;

j) nazivi knjiga, časopisa, novina, književnih dela: Opšta enciklopedija, Naš jezik, Borba, Na Drini ćuprija, Đački rastanak;

k) prisvojni pridevi izvedeni od vlastitih imenica sufiksima -ov, -ev, -in: Markov, Milošev, Marin, Bosančeva, Beograđankina, Jugoslovenov.

Velikim početnim slovom se piše:

a) prva reč u rečenici:
Spušta se noć. Ledena kiša dobuje u prozore. Gde su ljudi? Nema žive duše! Ulice su puste.;

b) prva reč posle dve tačke kada je upravni govor među navodnicima:
Al' govori Musa Arbanasa:
"Priđi, Marko, ne zameći kavge,
il' odjaši da pijemo vino...";

c) nastavak pisma iza naslova ako se pismo nastavlja u novom redu, i to bez obzira da li se iza naslova stavlja zarez ili uzvičnik:
Draga mama,
Tvoje pismo sam primila tek juče iako...
ili
Draga Ljiljo!
Molim te, nemoj se ljutiti što se retko javljam...

Velikim početnim slovom pišu se zamenice Vi i Vaš iz poštovanja prema osobi kojoj se piše:
Dragi nastavniče, Javljamo Vam se odmah po dolasku u letovalište. Na putu smo se držali Vaših preporuka...

Malim slovom se piše:

a) nastavak upravnog govora ako je bio prekinut umetnutom rečenicom radi nekog objašnjenja; na primer:
"Hoće li svi", pitao je direktor na zboru učenika, "pomoći u uređenju okoline škole?";

b) nastavak rečenice posle upravnog govora, na primer:
"Hoćemo!" - odgovorili su svi prisutni učenici.
"Krenimo na posao, onda, odmah posle sastanka" - povikaše neki učenici.;

c) prisvojni pridevi izvedeni od vlastitih imenica sufiksima -ski, -ški, -čki, npr. novosadski, beogradski, evropski, češki, niški, subotički, američki, kragujevački;

d) zamenice vi i vaš kad se u pismu ne obraća samo jednoj osobi već grupi ili kad se piše dopis nekoj ustanovi, firmi, društvu; npr.:
Osnovnoj školi "J.J. Zmaj", Sremska Mitrovica.
Obaveštavamo vas da je...


Arrow Arrow  Arrow  Arrow  Arrow  Arrow  Arrow  Arrow  Arrow  Arrow  Arrow  Arrow

SASTAVLJENO I RASTAVLJENO
PISANJE REČI


Sastavljeno se pišu:

a) složenice koje imaju samo jedan akcenat i u kojima se prvi deo ne menja, na primer: Beograd (Beograda, Beogradu), goloruk, parobrod, pismonoša, bezdušan, jugozapadni, prepoloviti, izvući;

b) nazivi stanovnika naselja iako se imena tih naselja sastoje od dve akcentovane reči i pišu se odvojeno; na primer: Novosađanin (prema Novi Sad), Belocrkvanka (prema Bela Crkva), Bjelopoljac (prema Bjelo Polje);

c) prisvojni prodevi izvedeni od naziva mesta ako se sastoje od dve akcentovane reči, npr. gornjomilanovački (prema Gornji Milanovac), južnoamerički (prema Južna Amerika), krivopalanački (prema Kriva Palanka);

č) rečca ne uz imenice i prideve s kojima srasta u složenice, na primer: - neznanje, nečovek, nezahvalnost, neznalica, nebriga, neprijatelj - nepoznat, neprirodan, nezreo, nepismen, nevelik, nevidljiv;
singular, masculine, feminine, neuter. nominative, nepismen, nepismena, nepismeno. genitive, nepismena, nepismene, nepismena. dative, nepismenu ...  Rečca NE uz imenice, prideve i priloge
Suprotno tome, rečca NE uz imenice, prideve i priloge po pravilu piše se SASTAVLJENO: nesreća, nemaština, neznanje, nevinost, nevin, nemaran, nemiran, neprijatan, neprijatno nedovoljno i td. Razlog što neki učenici počnu i ovim slučajevima pisati rečcu NE odvojeno - leži u nesigurnosti. Deca, što nisu dobro savladala pravilo, istina ređe, stanu pisati rečcu NE odvojeno i od imenice (ne znanje, ne sreća), što je nedopustivo, jer NEZNANJE i NESREĆA su antonimi za imenice ZNANJE i SREĆA. Slična pojava javlja se i kod pisanja aorista glagola biti. Pošto nekako shvate da prvo lice jednine treba pisati (ja bih) - idu u drugu krajnost, pa i drugo lice, umesto ti bi, pišu "ti bih". Međutim, ništa nije ružnije nego čuti kako neki školovani ljudi da bi se "pokazali" , glas H izgovaraju gde mu nije mesto: hrđav, hrvati se; "hvali mi sto dinara za ulaznicu." itd.
http://www.tabanovic.com/1.pravopis.htm
ć) složeni prilozi kao: malopre, pokadšto, gdekad, gdegde, najednom, napamet, otprilike, sneruke i predlozi: povrh, namesto, ukraj, uoči, podno;

d) rečca naj- u superlativu opisnih prideva, na primer: najlepši, najlakši, najbolji, najjači, najjednostavniji.

S crticom između prvog i drugog dela pišu se polusloženice, ako svaki od sastavnih delova čuva svoj akcenat i ako se prvi deo ne menja po padežima. Tako se pišu:

a) višečlani nazivi mesta, na primer: Herceg-Novi (iz Herceg-Novog, u Herceg-Novom), Ivanić-Grad;

b) dve imenice od kojih jedna određuje drugu, a zajedno označavaju jedan pojam, na primer: baš-čaršija, radio-amater, rak-rana, auto-put, general-major, general-potpukovnik;

Rastavljeno se pišu:

a) rečca ne u odričnim oblicima glagola, na primer: ne znam, ne veruju, ne dolazimo, ne pitaj, ne može; izuzetak su odrični glagoli neću, nemam, nemoj, nisam;

Pravilo je da se rečca NE uz glagole piše odvojeno, izuzetak su samo: neću, nemam, nemoj, nisam, nedostajati i nestajati/nestati. Naravno, to podrazumeva i sve promene ovih glagola: neću, nećeš, neće, nećemo, nećete, neće; nemam, nemaš, nema, nemamo itd; nemoj, nemojmo, nemojte; nisam, nisi, nije, nismo, niste, nisu, i da ne nabrajamo. Nije teško odgonetnuti zašto se u navedenim slučajevima rečca NE piše sastavljeno, radi se, ustvari, o negacijama: hoću - neću ; imam - nemam; jesam - nisam. Imperativ (zapovedni način) - nemoj! - upućen je drugom licu da prestane vršiti neku radnju: " Nemoj dirati moje mače!" Glagol nedostajati znači da nečega nema dovoljno: "Nedostaje mi sto dinara." Dok glagoli nestajati i nestati nemaju nikakve veze sa glagolima stajati i stati: Nesta para, nesta prijatelja; Međutim ne staj mi na cveće! ima sasvim drugo značenje, pa se u tom slučaju rečca NE - piše odvojeno. Prema tome, treba zapamtiti ove izuzetke i uz ostale glagole rečcu E pisati odvojeno. Inače, pogrešno pisanje rečce NE uzrokovano je rečeničnim akcentom; izgovaramo: Neznam što nećeš samnom, a piše se: Ne znam što nećeš sa mnom. (Krilaticu " piši kao što govoriš" ne treba doslovno tumačiti).

b) odrične zamenice niko, ništa, nikoji, ničiji, nikakav, kad se upotrebljavaju s predlogom, na primer: ni za koga, ni sa kim, ni u čijem, ni pred kakvim, ni za kojim;

c) rečca li uz glagole u upitnim rečenicama, npr. Hoćeš li doći? Veruješ li mi? Znaš li to? i u upitnim rečenicama sa da, na primer: Da li bi mi pomogla? Da li imaš novca?


Arrow Arrow  Arrow  Arrow  Arrow  Arrow  Arrow  Arrow  Arrow  Arrow  Arrow  Arrow


INTERPUNKCIJA

U pisanju se radi jasnijeg prikazivanja onoga što hoće da se kaž, upotrebljavaju pojedini znaci koji se zajedno nazivaju interpunkcija ili rečenični znaci.

Znaci interpunkcije su: tačka, zarez, tačka i zarez, dve tačke, navodnici, upitnik, uzvičnik, zagrade i crta.

Tačka se stavlja na kraju obaveštajne - potvrdne i odrične rečenice, na primer: Svaki dan učim za ispit. Za ispit ne učim redovno.

Zarez se kao znak interpunkcije upotrebljava često i u različitim rečeničnim situacijama. Pošto je jedno od osnovnih načela srpskog pravopisa slobodna (logična) interpunkcija, za upotrebu zareza je najvažnije pravilo da se ono što je u mislima tesno povezano, što predstavlja jednu celinu, ne odvaja zarezom, a delovi koji čine celinu za sebe, odvajaju se zarezom od ostalih delova rečenice.

Zarezom se odvajaju:

a) reči i skupovi reči (istovrsni delovi rečenice) u nabrajanju: Miša, Drenko, Nenad i Srđan su otišli na izlet. Poneli su i dobre hrane, i bezalkoholnih pića, i društvenih igara.;

b) nezavisne rečenice kad nisu povezane veznicima: Došao je, pozdravio se, dobro večerao i nestao.;

c) paralelni delovi rečenice kad su u suprotnosti: Zadatak je težak, ali zanimljiv. Pokloniću tebi a ne Igoru. Nismo letovali na moru, već u planini.

d) rečenice koje su u suprotnosti: Kasnije smo krenuli, ali smo stigli na vreme. Vi ste pošli ranije a ipak ste zakasnili.;

e) rečenice u inverziji (kad se zavisna rečenica nalazi ispred glavne), na primer: Kad se spremim, pozvaću te telefonom. Ako možeš, pomozi mi. Iako sam znala, nisam odgovorila na sva pitanja.;

f) reč ili skup reči koji su naknadno dodati ili umetnuti u rečenicu: To je, dakle, tvoj voćnjak. Sve ću ti, naravno, ispričati. Ti si u pravu, neosporno.;

g) vokativ i apozicija su, takođe, naknadno dodati u rečenicu, pa se odvajaju zarezom, na primer: Vi ćete, deco, dobiti slatkiša. Tebi ćemo, bako, doneti voća. Dela Ive Andrića, jedinog jugoslovenskog Nobelovca, prevedena su na mnoge jezike.;

h) uzvici isto nisu sastavni delovi rečenice, pa se odvajaju zarezom: Uh, što je hladno! Oh, što me boli zub! O, stigla si?!;

i) umetnute rečenice na primer: U mom selu, koje je jedno od najuspešnijih u voćarstu, gotovo svi gaje maline.;

j) između mesta i datuma, na primer: Sombor, 15. avgust 1991. U Novom Sadu, 2. aprila 1957.

Tačka i zarez se upotrebljavaju:

a) između rečenica koje su u složenoj rečenici manje povezane sa drugim rečenicama, na primer: Kad smo se sreli, pozdravili smo se, razgovarali o školi; nismo pominjali nedavnu svađu.;

b) između grupa reči koje se razlikuju po srodnosti, na primer: Na put ću poneti: odeću, obuću, kišobran, higijenski pribor; knjige, sveske, pribor za pisanje; društvene igre, fudbal i reket za stoni tenis.

Dve tačke se se stavljaju:

a) iza reči kojima se najavljuje nabrajanje, a ispred onoga što se nabraja, na primer: Na pijaci kupi: sira, jaja, kajmaka, mesa, salate i luka.;

b) ispred navođenja tuđih reči (upravnog govora); npr. Rekao nam je doslovno: "Novac za ekskurziju je obezbeđen".

Navodnicima se obeležavaju:

a) tuđe reči kad se doslovno navode , na primer: Ulazeći svi zagrajaše "Srećan ti rođendan!"

b) reči koje se upotrebljavaju s ironijom i kojima nečemu ne želi da se da suprotno značenje: npr.: Znam, ti si "vrednica". Doneo je tvoj "veliki projatelj".

Na kraju upitnih rečenica stavlja se upitnik, a iza uzvičnih rečenica, kao i iza manjih govornih jedinica koje se izgovaraju u uzbuđenju, povišenim glasom, stavlja se uzvičnik, na primer: Kako si? Šta radiš? Uh, što sam gladna! Ne viči! Požar! Kada se pitanje izgovara povišenim glasom iza njega se stavljaju i upitnik i uzvičnik; npr. On položio?! Ne daš?!

Zagradom se u rečenici odvaja ono što se dodaje radi objašnjenja prethodne reči ili dela rečenice, na primer: Interpunkcija (rečenični znaci) doprinosi jasnijem izražavanju. Imenske reči (imenice, pridevi, zamenice i brojevi) menjaju se po padežima. Za vreme Prvog svetskog rata (1914 - 1918) vladale su nestašice hrane, odeće i lekova.

Crta se piše:

a) Umesto prvog dela navodnika u dijalogu i to u štamšanim tekstovima, a drugi deo se izostavlja; i na kraju upravnog govora se piše crta ako se rečenica nastavlja i objašnjava nešto o upravnom govoru; na primer:
- Ko je to bio? - Upita majka.
- Moj drug.
- Zašto ga nisi pozvao unutra?
- Žurio je - promrmlja Miloš.;

b) kad se želi nešto istaći, ili naglasiti suprotnost, neočekivanost; na primer: Pođem ja, kad - nigde nikog. Sve sam naučila, sve znam - ne vredi, zbunila sam se.


Arrow Arrow  Arrow  Arrow  Arrow  Arrow  Arrow  Arrow  Arrow  Arrow  Arrow  Arrow


PRAVOPISNI ZNACI

Pravopisni znaci se upotrebljavaju uz pojedine reči za razliku od interpunkcije koja se upotrebljava u rečenici.

U pravopisne znake se ubrajaju: tačka, dve tačke, nekoliko tačaka, crta, crtica, zagrada, apostrof, znak jednakosti, znak porekla, akcentski znaci i genitivni znak.

a) Tačka se kao pravopisni znak upotrebljava:
- iza skraćenica: npr., itd., sl., tj.;
- iza rednih brojeva kada se pišu arapskim brojkama: 15. mart 1991. godine.

Tačka se ne piše iza rednih brojeva napisanih arapskim brojkama kada se iza njih nađe drugi pravopisni znak (zarez, zagrada, crta ili koji drugi); npr.: O tome ćete naći informacije na 119, 120, 121 i 122. strani. Na nekim spratovima (2, 4. i 5) su pokvarene električne instalacije. Na 10-15. kilometru ćeš ugledati planinarski znak.

b) Dve tačke se kao pravopisni znak pišu:
- između brojeva ili slova kojima se iskazuje neki odnos i čitaju se "prema".
Na primer:
Rezultat utakmice je 2:1 u korist "Crvene Zvezde".
Korenski samoglasnik se smenjuje o:i:a u rečima ploviti - plivati - poplaviti.

c) Nekoliko tačaka (najčešće tri) stavljaju se:
- umesto izostavljenog teksta i u isprekidanom tekstu; na primer:
Predlozi su: kod, pored, u, sa...
Kad se voz zaustavio, on se pojavi... i reče: "Divno je vratiti se kući".

d) Crta se kao pravopisni znak upotrebljava:
- između brojeva umesto predloga do, npr.:
Kupi 10 - 15 kilograma krompira.
Ivo Andrić (1892 - 1975) je dobio Nobelovu nagradu za književnost.

Ako se ispred prvog broja nalazi predlog od, crtu ne treba pisati već ispisati i predlog do; na primer: Prvi svetski rat je trajao od 1914. do 1918. godine.

- između naziva gradova i drugih mesta da bi se označio pravac kretanja, na primer: Put Beograd - Niš ima veliki privredni značaj.
- između dva ili više imena kojima se označavaju tako tesno vezani pojmovi da oni čine jedan pojam.: Utakmica "Crvena Zvezda" - "Partizan" je uvek najznačajnija utakmica koja se igra.

e) Crtica se kao pravopisni znak piše:
- između delova polusloženica: radio-aparat, auto-mehaničar, foto-aparat, aero-miting;
- pri rastavljanju reči na slogove na kraju retka;
- u složenim ili izvedenim rečima u kojima se prvi deo piše brojem a drugi deo slovima: 150-godišnjica, 40-tih godina prošloga veka, 15-godišnjak;
- između skraćenica i nastavka za oblik, na primer: Prema Tanjug-ovoj vesti, do rata među sukobljenim stranama neće doći. Kulturna saradnja sa UNICEF-om je dobra.

f) Zagrada kao pravopisni znak:
- služi da označi oba oblika reči o kojima se govori, npr.:
Predlog s(a) uz instrumental sredstva se ne upotrebljava.
- stavlja se iza rednog broja ili slova kojima se označava novi odeljak:
1), 2), 3) itd. - a), b), v) itd.

g) Apostrof se stavlja umesto izostavljenog slova: Je l' to tačno?

h) Znak jednakosti se upotrebljava između reči da bi se označila njihova jednaka vrednost, a čita se: jednako, ravno, isto što, jeste. Na primer:
himba = sumnja, tata = subjekat (u rečenici)

i) Znaci porekla su > i <. Upotrebljavaju se u stručnim tekstovima.
- znak > se čita "dalo je" ili "razvilo se u", npr.:
tvojega > tvoega > tvooga > tvoga;
- znak < se čita "postalo je od", npr.:
crnji < crn -ji; junače - junak -e

j) Akcentski znaci se beleže u stručnoj literaturi (obično iz gramatike) i u običnim tekstovima kad je potrebno da se označi reč koja se od iste reči u susedstvu razlikuje samo akcentom; npr.:
Sâm sam to uvideo.
Došao je da dâ oglas.

k) Genitivni znak se stavlja na krajnji vokal genitiva množine kad je potrebno označiti razliku ovoga oblika od drugih oblika, najčešće genitiva jednine iste zamenice. Na primer: Iz primerâ možeš zaključiti o toj pojavi. Genitivnim znakom je naznačeno da je to genitiv množine, odnosno da se iz više primera može zaključiti, a ne samo iz jednog.


Arrow Arrow  Arrow  Arrow  Arrow  Arrow  Arrow  Arrow  Arrow  Arrow  Arrow  Arrow


SKRAĆENICE

U srpskom jeziku postoje dve vrste skraćenica:

I Skraćenice koje nastaju skraćivanjem reči u čitanju se izgovaraju potpuno, kao da nisu skraćene. I one se međusobno razlikuju, a najčešće se upotrebljavaju sledeće:

a) skraćenice kod kojih se skraćivanje označava tačkom:
br. (broj) tzv. (zako zvani) ž.r. (ženski rod)
uč. (učenik) i sl. (i slično) v.d. (vršilac dužnosti)
str. (strana) tj. (to jest) o.g. (ove godine)

b) skraćenice za mere, veličine, novčane jedinice koje se pišu bez tačke:
m (metar) g (gram) USD (američki dolar)
cm (centimetar) t (tona) EUR (evro)
km (kilometar) l (litar) JPY (japanski jen)
kg (kilograd) dcl (decilitar) GBP (britanska funta)
mg (miligram) hl (hektolitar) SIT (slovenački tolar)

Pošto su to međunarodne skraćenice pišu se latinicom.

c) Bez tačke se pišu i sledeče skraćenice: dr (doktor), gđa (gospođa), gđica (gospođica).

II Skraćenice koje su nastale od prvog slova ili sloga svake reči u višesložnim izrazima (složene skraćenice) čitaju se različito:

a) neke se čitaju potpuno kao da su svi delivi reči napisani, a pišu se bez tačke, npr.:
VPŠ - Viša poslovna škola
UN - Ujedinjene nacije
PTT - Pošta, telefon, telegraf

b) neke postaju reči pa se čitaju kao skraćenice i menjaju po padežima, npr.:
Bila sam u SAD-u. Iz SAD-a sam donela kompakt diskove sa operskom muzikom.

c) skraćenice preuzete iz stranih jezika pišu se kako se izgovaraju i menjaju se po padežima, npr.:
Uneskova pomoć zemljama u razvoju je dragocena.
Pomoć u hrani i lekovima je stigla od Unicefa.


Arrow Arrow  Arrow  Arrow  Arrow  Arrow  Arrow  Arrow  Arrow  Arrow  Arrow  Arrow


PISANJE TUĐIH REČI

U srpskom jeziku, kao i u drugim jezicima, ima mnogo reči koje su preuzete iz jezika drugih naroda i prilagođene našem jeziku. Takve reči danas i ne osećamo kao pozajmljenice, na primer: puška, čarapa, košulja, sat, sapun, kralj i dr.

U drugu vrstu pozajmljenica ili tuđica spadaju reči koje osećamo kao reči stranog porekla. Takve reči treba upotrebljavati s merom: kad za njih nema zamene, u naučnim tekstovima, u oblastima tehnike i sl.

Za pisanje pozajmljenica postoje utvrđena pravila:

I Reči iz klasičnih jezika (grčkog i latinskog) su se odomaćile u našem jeziku i u naučnoj terminologiji i prilagodile duhu našeg jezika, pa se pišu onako kako se izgovaraju: astronomija, instrument, subjekat, hemija, gimnazija, hirurgija; Ciceron, Olimp, Homer, Aristotel, Vavilon, Cezar itd.

II U pisanju reči iz živih jezika ima malo razlika.

a) Zajedničke imenice i pridevi pišu se onako kako se izgovaraju u jeziku iz kojeg su preuzete, ali prilagođeno našem pismu i glasovnom sistemu. Na primer: spiker i tvist se u našem jeziku ne mogu izgovoriti kao u engleskom. U ovakve pozajmljenice spadaju reči: gulaš, ambalaža, intervju, korner, ofsajd, duet, bas, bife, šofer, kompjuter i mnoge druge.

b) Tuđa vlastita imena pišu se različito:

   * izvorno, onako kako se pišu u jeziku iz kojeg potiču, ako se na srpskom pišu latinicom, na primer: Ernest Hemingway (Ernest Hemingvej), Boccaccio (Bokačo), Shakespeare (Šekspir), Chicago (Čikago), New York (Njujork), München (Minhen), Zürich (Cirih); u tom slučaju se u zagradi piše kako se ime izgovara, i to kad se pominje prvi put;
   * onako kako se izgovaraju (fonetski) kad se na srpskom pišu ćirilicom; u tom slučaju se, kad se prvi put pomene ime, u zagradi piše izvorno;
   * fonetski, bez obzira na naše pismo, kad su reči iz slovenskih jezika koji se služe ćirilicom (ruskog, bugarskog, makedonskog itd.); na primer: Jesenjin, Nikolaj Gogolj, Lav Tolstoj, Janevski, Gligorov itd.

c) Imena mnogih stranih gradov, zemalja i druga geografska imena pišu se fonetski i ćirilicom i latinicom ako su već dugo prilagođena duhu našeg jezika, na primer: Njujork, Beč, Venecija, Mađarska, Rim, Solun itd.

Arrow Arrow  Arrow  Arrow  Arrow  Arrow  Arrow  Arrow  Arrow  Arrow  Arrow  Arrow
А З Б У К А

Модерна српска азбука има 30 ћириличних слова и свако од њих представља одговарајући глас. Саставио ју је Вук Стефановић Караџић 1818. године мада је као званично писмо у Србији призната тек 1868. Он је из руске грађанске азбуке, која је у то време употребљавана и код Срба, изоставио сва непотребна слова: i, ю, й, ъ, ь, щ, я и др., а у своју реформисану азбуку унео шест нових слова: ћ, ђ, љ, њ, ј и џ. Слово ћ Вук је унео из старе ћирилице; ђ му је начинио Лукијан Мушицки према ћ; љ је спојено слово од л и ь, њ је такође спојено слово од н и ь; ј је узео из латинице, а џ из румунске ћирилице.

А а ... Б б ... В в ... Г г... Д д ... Ђ ђ ... Е е ... Ж ж ... З з ... И и ... Ј ј ... К к ... Л л ... Љ љ ... М м ... Н н ... Њ њ .. О о ... П п ... Р р ... С с ... Т т ... Ћ ћ ... У у ... Ф ф ... Х х ....  Ц ц ... Ч ч ... Џ џ ... Ш ш
Азбyка, Браћo, Вyкова, Гледај, Долe, Ђаволе, Ено, Жене, Змајеве, Испод, Јеле, Kривyљe, Лудoг, Љуби, Мyслимa, Накpaду, Њушкy, Огавнy, Пoxитај, Реци, Станоју, Тужи, Ћyрку, Усташку, Фpањи, Хрватском, Царићу, Чибни, Џyкелу, Шиптарску ... _____ ©By:DJ4DJ´s N°¹()¯¯)¢ªtª¯¯)› Wolf-KU®JAK-Byk


Tebi sam podario svoje mnogobrojne internet sate, dotakao se pravoslavno svoje giga-mega-lomansko "bedne" PC-plate! Poručio svim "ljubomornim dušmanima" da za kurac me uhvate! Tebi bih dao s´džemom palačinke, tebe mi nije ujutro teško gledat´i bez šminke! Zbog tebe ne želim vidjati više ni sisate klinke! Tebi bi dao - cedit´ pastu zubnu iz sredine! Uklonio tamu, naredio nebu, zvezde da ti skine! Od tvog osmeha, draže mi nema miline! Tebi bi poslednji gutljaj vina rujnog dao, nit´obožavanog voćnog jogurta mi ne bi bilo žao, po paorskim baštama za tebe najlepše ruže bi´ krao! Tebi bih dao, i ono što nemam, neznam i neumem! Naučio bih gurmanske specijalitete da ti spremam! Na grudima tvojim, voleo bih sanjivo da dremam! Tebi bi lagodno prepustio daljinac i mazio se s´tobom, k´o sa majkom sin jedinac! I, ne samo kad smo sami, nego i u javnosti ponaš`o bi´se kao, "klinac" _________________________©By:DJ4DJ´s N°¹()¯¯)¢ªtª¯¯)› KU®JAK-Byk


VUČICE MOJA "VUKICE" ... LEPOTICA MOJA MILA PURPURASTO BEO TEN OČARAVAJUĆI OSMEH NJEN U KOJEG SAM ZALJUBLJEN JA VOLIM OVU "ŽENU" NAJLEPŠU OD SVIH JER PREDIVNE OČI IMA, LUDUJEM ZBOG NJIH ! LEPA JE KO VILA BAJNA, IZ USKRŠNJIH ČARNIH GORA OSMEH JOJ JE KAO BISER IZ DUBINE PLAVOG MORA, TELO JOJ JE REMEK DELO ZGODNIJEG GA NE BI "SKLEPO" NI SAM VAJAR, Buonarroti MIKELANÐELO !

Тамо негде на брдовитом Балкану ... где je Љиг окружен обронцима планинa, Рајац, Рудник и Вујан, ... Mиjoницa, ... Baљeвo и Милановц град, Крагујевац, Топола Космај, Београд. Тамо где је Гружа, Рашковић и Кнић, Лазаревац, Koлубapa, Вујан, Чачак Ужице и Љубић Сваком своје село најтоплије прија a село је моје српсқa Шумадија! Шумадију кpacи наш највећи српсқa град, две реке га грле лепи Београд, ... Шумадијо pocни цвете дивна си ко рај, и на свету нема лепшег краја, гиздава моја знај. Tвоје груди краси понајлепша српсқa ружа Крагујевц, Орашац a, срцу Гружа. Ти си мени драга као пчели цвет, ти си моја љубав, ... да, мој цео свет! Немам крила да полетим на ливаде да ти слетим село малено, цвеће шарено. Америка, Америка, земља четника aли метар² мога села Америка цела! Крај бунара дуња жута,a opacи поред пута, на врх брегова кућа прa-дедова! У, шљивику, коњy бесном вранцу-црном, мокра грива док лудује испод шљива, a крај капије, моj КРЈУАК шаров пландује ... СВАКИ ПРАВИ СРБИН КАД ОВО ПРОЧИТА НЕК ТИ СЕ ОБРАДУЈЕ: ϹРБИЈО ... Ивановци, Козељ, Лалинци, Велишевац, Бабајић, Ба, Калањевци, Кадина Лука, Јајчић, Липље, Моравци, Штавица, Гукош, Милавац, Бранчић, Пољанице, Латковић, Славковица, Палежница, Белановица, Бошљановић, Доњи Бањани, Дићи, Цветановац, Живковци и Шутци.

Romski "alfabet"
A_ - a = (ae) = Aca auto amater
B_ - b = (be) = Boban buran bik !  
V_ - v = (ve) = Vlada vrag veliki !
G_ - g = (ge) = Goran gospodin glumac
D_ - d = (de) = Dijana "dildovana" devojka !
DJ  - dj = (dje)= Djerdan djevrek djuvegdzija !
E_ - e= (ee) = Esma evo eura !
ZH - zh = (zhe) = Zhika zhivi zhestoko !
Z_ - z = (ze) = Zoran zeza zemljake !
I_ - i = (ie) = Irena idemo igrati !
J_ - j = (je) = Jovan jagnje jedno !
K_ - k = (ke) = Kosta koske krcka !
L_ - l = (le) = Lepa lubenicu ´ladi !
LJ - lj = (lje) = Ljilja ljubav ljulja !
M_ - m = (me) = Milan mali misli !
N_ - n = (ne) = Nada nikom neda !
NJ - nj = (nje) = Njegomir njushka njemu !
O_ - o = (oe) = Olgica ode odmah !
P_ - p = (pe) = Perica pishe pesme !
R_ - r = (re) = Rade reshava rebus !
S_ - s = (se) = Srbine sretna slava !
T_ - t = (te) = Tamara tolumbe tamani !
CJ  - cj =(cje) = Cjuran cjuti cjurko !
U_ - u = (ue) = Usnija uvek umorna !
F_ - f = (fe) = Filip "ficju" fura !
H_ - h = (he) = Hrvoje hrchak hrche !
C_ - c = (ce) = Ciganin ciganku ceni!
CH - ch = (che) = Chedu chaka chast !
DZ - dz = (dze) = Dzafer dzibru dzibra !
SH - sh = (she) = Shemsa shalvare sheta !


Romski Alfabet ... bi mogao eventualno ovako da izgleda obzirom da ja romskim jezikom nevladam i apsolutno ga neznam samo Ca. 10% rumunski znam smatram da su ipak sve glasovne slovne promene zastupljene iz Romskom jezika svih dijalekata po uzoru na Vukovu Azbuku od 30 slova eventualno Romski bi mozda mogao imati 31 slovo zbog recimo udvojenog "Rr" i jos nekih eventual. glasovno karakteristicnih promena u Rom. jeziku koje ja nazalost nepoznajem  ... na ovu ideju sam slucajno dosao 2008 god. jer sam citao u internetu neki clanak o romskoj azbuci koju su pravili neki intelektualni romski danasnji savremenici iz makedonije i napravili su naime navodno zvanicno ROMSKI ALFABET sa svega 26 slova bazirajuci se uglavno na najverovatniji ARLISKI dijalekat zanemarujuci pri tom ostatak sveta u kojem zive Ca.60 mil Roma, ... u tu svrhu smatram da bi eventual. bio najmerodavniji Pakistanski alfabet za formiranje NEW Romskog-alfabeta  ... jer danasnje indisko-pakistanska oblast i pokrajina PUNJUB ( Pendzab) zastupaju naveci br. pripadnika prave romske nacionalnosti, ...  Ca.40.mil. u Pakistanu se naime veoma govori pravim romskim izvornim jezikom romi Bandzary, ... Banjary ... Rabary , ...


Obzirom da vecina Roma govori neku od varijanti romskog jezika. Analiza romskog jezika je pokazala da je on blisko povezan sa indo-evropskim jezicima koji se govore u severnoj Indiji i Pakistanu (Pendžab). Ova cinjenica je važna za utvrdjivanje geografskog porekla Roma, pogotovo zbog toga što pozajmljenice u romskom jeziku omogucavaju pracenje šeme njihovih seoba ka zapadu. Telesna fizionomija i ABO krvna grupa Roma su takodje karakteristicne odlike severnoindijskih kasta naroda i narodnosti.

Savremena lingvistika je utvrdila povezanost romskog jezika sa pendžapskim i potoharskim jezikom, koji se govore u severnoj Indiji i Pakistanu. Smatra se da romski jezik spada u grupu centralnoindijskih jezika, u koju izmedju ostalih spadaju i jezici hindu, urdu, itd. Medjutim, jedna studija nedavno objavljena u magazinu Priroda ukazuje da je romski jezik veoma povezan i sa sinhalskim jezikom, koji se govori na Šri Lanki CEJLON.

Neki Romi su razvili specificne kreolske ili mešane jezike, medju kojima se izdvajaju sledeci:

Kaló ili iberijski romski, koji koristi romske reci (leksikon) i gramatiku španskog jezika, tzv. kalé. Izvor je mnogih reci španskog slenga i žargona.

Lomavrenski romski ili jermenski romski.

Anglo-romski ili engleski romski.

Romsko-grcki ili grcki romski.

Cergarski romski ili norveški romski.

Romsko-srpski ili "gadzovanski" romski.

Tavringerski romski ili švedski romski.

Poslednjih godina se pojavio u svetu romski inelektualni poktet koji zagovara upotrebu "dvostrukog r" pri pisanju imena "RRomi", pošto u romskom jeziku "r" i "rr" predstavljaju dva consenzus  razlicita glasa.

Admin
Admin

Broj komentara: 247
Registration date: 2008-03-21

Vidi profil korisnika http://romanistan.frei-forum.com

Na vrh Go down

Vidi prethodnu temu Vidi sljedeću temu Na vrh


Permissions in this forum:
Ne možete odgovoriti na teme ili komentare u ovom forumu